top of page

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn bedoeld om een duidelijk kader te bieden voor onze dienstverlening en om de rechten en verantwoordelijkheden van zowel Myrthe Boksem Fotografie als onze gewaardeerde klanten te definiëren.

Voor vragen over deze voorwaarden of onze diensten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via:

Contactgegevens
Myrthe Boksem | fotografie & vormgeving

Zuid Esweg 47

7447 HG Hellendoorn

06 40 17 15 17

www.myrtheboksem.nl

info@myrtheboksem.nl

 

Wij zijn hier om te zorgen voor een positieve en professionele ervaring voor al onze klanten. Door gebruik te maken van onze diensten, verklaart u dat u akkoord gaat met en gebonden bent aan deze algemene voorwaarden. Gelieve deze voorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat u een fotosessie boekt of gebruik maakt van onze diensten.

 

Met vriendelijke groet,

Myrthe Boksem

Persoonsgegevens die wij verwerken

1. Diensten

a. Myrthe Boksem | fotografie & vormgeving zal de overeengekomen diensten leveren, zoals besproken met de klant. Dit omvat onder meer grafische ormgeving, portretfotografie, reportages, evenementen en andere op maat gemaakte fotosessies.

 

2. Datum en Tijd

a. De datum(s) en tijd(en) van de fotosessie worden overeengekomen tussen Myrthe Boksem | fotografie & vormgeving en de klant en worden vastgelegd in de overeenkomst.

 

3. Locatie

a. De locatie(s) van de fotosessie worden bepaald in overleg tussen Myrthe Boksem | fotografie & vormgeving en de klant. Eventuele reiskosten of -vergoedingen zullen duidelijk worden gecommuniceerd aan de klant.

 

4. Kosten en Betaling

a. De kosten voor de diensten van Myrthe Boksem | fotografie & vormgeving worden vastgesteld op basis van het overeengekomen pakket of uurtarief.

 

b. Reiskosten binnen een straal van 20 km van Hellendoorn zijn inbegrepen in de prijs. Voor locaties buiten deze straal wordt een vergoeding van € 0,21 per kilometer in rekening gebracht.

 

c. Eventuele extra kosten, zoals afdrukken of digitale kopieën, worden duidelijk besproken en vermeld tijdens de overeenkomst en moeten worden betaald volgens de overeengekomen voorwaarden. d. De volledige betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

5. Gebruik van Foto’s

a. De klant mag de foto’s niet bewerken, doorverkopen of gebruiken voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Myrthe Boksem | fotografie & vormgeving.

b. Fotograaf Myrthe Boksem behoudt het recht om de foto’s te gebruiken voor commerciële doeleinden, waaronder maar niet beperkt tot promotie op haar website, sociale media, portfolio en andere marketingmaterialen.

c. Bij het plaatsen van de foto’s op sociale media is de klant verplicht om Myrthe Boksem | fotografie & vormgeving te vermelden als de fotograaf van de afbeeldingen.

 

6. Akkoord met Algemene Voorwaarden

a. Door het boeken van een fotosessie bij Myrthe Boksem | fotografie & vormgeving verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te gaan met de algemene voorwaarden zoals hier uiteengezet.

 

b. De klant begrijpt en stemt ermee in dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op alle diensten die worden geleverd door Myrthe Boksem | fotografie & vormgeving, inclusief maar niet beperkt tot fotografische diensten, levering van foto’s en alle aanverwante producten en services.

 

c. De klant erkent dat hij/zij de volledige inhoud van deze algemene voorwaarden heeft gelezen en begrepen voordat hij/zij akkoord gaat met de boeking van een fotosessie.

 

d. De klant erkent en aanvaardt dat Myrthe Boksem | fotografie & vormgeving het recht heeft om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om regelmatig de website van Myrthe Boksem | fotografie & vormgeving te controleren op updates van de algemene voorwaarden.

 

e. Het niet naleven van de algemene voorwaarden kan leiden tot de annulering van de fotosessie of het beëindigen van verdere dienstverlening door Myrthe Boksem | fotografie & vormgeving.

 

f. In het geval van enige discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en enige andere overeenkomst tussen de klant en Myrthe Boksem | fotografie & vormgeving, zullen deze algemene voorwaarden voorrang hebben, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen door beide partijen.

 

g. De klant verklaart dat hij/zij bevoegd is om namens zichzelf en eventuele andere betrokken partijen akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden en dat hij/zij alle nodige toestemmingen heeft verkregen van dergelijke partijen voor de boeking van de fotosessie.

 

h. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden vrijwaart de klant Myrthe Boksem | fotografie & vormgeving van enige claims, aansprakelijkheid, schade, kosten en uitgaven die voortvloeien uit of verband houden met de diensten geleverd door Myrthe Boksem | fotografie & vormgeving, behalve in geval van opzet of grove nalatigheid.

 

7. Annulering en Wijzigingen

a. De klant begrijpt en erkent dat het annuleren of wijzigen van een fotosessie gevolgen kan hebben voor zowel Myrthe Boksem | fotografie & vormgeving als andere geplande klanten.

 

b. Annuleringen of wijzigingen van een fotosessie moeten schriftelijk worden gemeld aan Myrthe Boksem | fotografie & vormgeving, bij voorkeur via e-mail, en moeten zo snel mogelijk worden gedaan.

 

c. Bij annulering van de fotosessie door de klant binnen [specificeer aantal dagen/weken] voor de geplande datum kan een annuleringsvergoeding in rekening worden gebracht door Myrthe Boksem | fotografie & vormgeving. De hoogte van deze vergoeding zal worden bepaald op basis van de redelijk gemaakte kosten en het verlies van potentiële inkomsten als gevolg van de annulering.

 

d. In geval van overmachtssituaties, zoals ernstige ziekte, letsel, of andere onvoorziene omstandigheden die de uitvoering van de fotosessie verhinderen, zal Myrthe Boksem | fotografie & vormgeving haar uiterste best doen om de fotosessie te verzetten naar een andere geschikte datum en tijd, zonder extra kosten voor de klant. Als dit niet mogelijk is, zal een passende terugbetaling worden overeengekomen tussen beide partijen.

 

e. Eventuele wijzigingen in de datum, tijd of locatie van de fotosessie moeten schriftelijk worden overeengekomen tussen Myrthe Boksem | fotografie & vormgeving en de klant. Dergelijke wijzigingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en kunnen leiden tot extra kosten of vergoedingen, die duidelijk zullen worden gecommuniceerd aan de klant.

 

f. Indien de klant niet aanwezig is op de afgesproken tijd en locatie voor de fotosessie zonder voorafgaande kennisgeving, behoudt Myrthe Boksem | fotografie & vormgeving zich het recht voor om de fotosessie te annuleren en kan een annuleringsvergoeding in rekening worden gebracht.

 

g. Myrthe Boksem | fotografie & vormgeving behoudt zich het recht voor om een fotosessie te annuleren of te wijzigen in geval van onvoorziene omstandigheden, waaronder maar niet beperkt tot ziekte, letsel, extreme weersomstandigheden of technische storingen. In dergelijke gevallen zal Myrthe Boksem | fotografie & vormgeving haar uiterste best doen om een alternatieve regeling te treffen met de klant.

 

8. Aansprakelijkheid

a. Myrthe Boksem | fotografie & vormgeving zal al het redelijke doen om ervoor te zorgen dat de fotosessie wordt uitgevoerd naar tevredenheid van de klant. Echter, in het geval van onvoorziene omstandigheden zoals technische storingen, ziekte, letsel, of overmacht, kan Myrthe Boksem | fotografie & vormgeving niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet volledig nakomen van de overeenkomst.

 

b. De klant begrijpt dat fotografie een kunstvorm is en dat de stijl van Myrthe Boksem | fotografie & vormgeving onderhevig kan zijn aan interpretatie. Myrthe Boksem | fotografie & vormgeving zal haar uiterste best doen om de visie van de klant te begrijpen en te respecteren, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor verschillen in smaak of voorkeur.

 

c. Myrthe Boksem | fotografie & vormgeving is niet aansprakelijk voor enige schade aan apparatuur, verlies van foto’s, of andere onvoorziene omstandigheden buiten haar controle tijdens de fotosessie.

 

d. In het geval dat Myrthe Boksem | fotografie & vormgeving door omstandigheden buiten haar controle niet in staat is om de overeengekomen diensten te leveren, zal Myrthe Boksem | fotografie & vormgeving haar uiterste best doen om een alternatieve regeling te treffen. Als er geen bevredigende oplossing kan worden gevonden, zal Myrthe Boksem | fotografie & vormgeving alle betaalde bedragen terugbetalen, maar zal niet aansprakelijk zijn voor verdere claims.

 

e. Myrthe Boksem | fotografie & vormgeving is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen of letsel dat zich voordoet tijdens de fotosessie op de locatie gekozen door de klant.

 

f. De klant is verantwoordelijk voor het gedrag van alle betrokkenen tijdens de fotosessie. Myrthe Boksem | fotografie & vormgeving behoudt zich het recht voor om de fotosessie te annuleren of te onderbreken als er sprake is van ongepast gedrag of wangedrag van de klant of andere betrokkenen.

 

g. Myrthe Boksem | fotografie & vormgeving is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan eigendommen of letsel aan personen veroorzaakt door derden tijdens de fotosessie.

 

h. De totale aansprakelijkheid van Myrthe Boksem | fotografie & vormgeving onder deze overeenkomst zal in geen geval het totaalbedrag van de betaalde vergoedingen voor de betreffende fotosessie overschrijden.

 

i. De klant gaat ermee akkoord Myrthe Boksem | fotografie & vormgeving te vrijwaren van en te verdedigen tegen alle claims, aansprakelijkheden, kosten, schade en uitgaven, inclusief redelijke advocaatkosten, die voortvloeien uit of verband houden met de fotosessie, het gebruik van de foto’s of enige schending van deze overeenkomst door de klant.

www.myrtheboksem.nl is een website van Myrthe Boksem | fotografie & vormgeving.

Myrthe Boksem | fotografie & vormgeving is als volgt te bereiken:
Postadres: Zuid Esweg 47, 7447HG Hellendoorn
Vestigingsadres: Zuid Esweg 47, 7447HG Hellendoorn
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:  82718555
Telefoon: 06 40 17 15 17
E-mailadres: info@myrtheboksem.nl

bottom of page